Инсектицид за Бълхи и Кърлежи (25 мл.)

8.00лв.

Бандит 10 ЕВ е микроемулсен концентрат на инсектицид с остатъчно действие за контрол на хлебарки, бълхи, кърлежи, комари и мухи. За употреба вътре и около жилищни, обществени, производствени и промишлени сгради. За употреба върху хоризонтални вертикални повърхности, където насекомите могат да почиват (без тези на които се оставя храна). За площно третиране срещу бълхи и кърлежи.

Категории: , , , , Product ID: 2257

Описание

Размер на опаковката: 25 мл. 

Инструкция за употреба: Концентратът се разрежда с вода с посоченото съотношение. С ръчна пръскачка се опръскват местата където насекомите кацат, преминават или се укриват. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба. Да се държи настрани от храни, напитки и фуражи. Не докосвайте обработените повърхности докато изсъхнат. При обработка против кърлежи не допускайте деца и животни в рамките на 24 часа.

За остатъчно действие срещу летящи насекоми (комари, мухи) се третират местата, където насекомите кацат да почиват или да се хранят (тавани, черчевета, рамки на врати, остри висящи премети, лампи, корнизи, кофи за смет). За остатъчно действие срещу пълзящи насекоми (хлебарки, бълхи, кърлежи)  да се третират местата, които насекомите обитават или където преминават (зад первази, по дюшемето, в килера, мазето, около водопроводните тръби, рамките на врати и прозорци, около и зад хладилниците, долната страна на чекмеджета и етажерки, в процепите по съоръжения и предмети закрепени по стените).

Дозировка: За борба срещу бълхи: 4 мл. в 1 л. вода за 20 кв.м. ; За площно третиране срещу кърлежи: 4 мл. В 2 л. вода за 100 кв.м. За борба с хлебарки, комари и мухи: 8 мл. в 1 л. вода за 20 кв.м. Препоръчва се вторична обработка с цел унищожаване на новите ларви.

Правила за безопасност: Препаратът е силно токсичен. Може да причини сериозни увреждания на органите при продължителна експозиция. Да се съхранява под ключ извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се измият ръцете и лицето старателно след употреба със сапун. Да не се изпуска в околната среда особено във водата. Използвайте предпазно облекло (очила, маска, ръкавици) по време на употреба. Контейнерът да не се изхвърля в общия боклук.

Спешна помощ: При поглъщане незабавно се обадете в Токсикологията. Не предизвиквате повръщане! При поява на кожно дразнене или обрив търсете медицински съвет. Про контакт с кожата измийте обилно с вода. Свалете и изперете замърсеното облекло. При контакт с очите изплакнете веднага и потърсете лекар. При вдишване на спрея изведете на чист въздух, оставете в пълен покой и потърсете лекарска помощ.

Срока на годност: вижте опаковката При употреба използвате цялото съдържание и не употребявайте повторно празната опаковка. Съхранявайте при стайна температура на сухо, хладно и проветриво място. Не нагрявайте и в случай на пожар гасете с пяна, CO2, сух прах или халон.

Свали текст на етикета

Свали ИЛБ

Свали Разрешение на МЗ

to top

Pin It on Pinterest

Cart
  • No products in the cart.